Stacking

พาเลทเหล็กแบบซ้อนทับกันได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยและจัดเก็บสินค้าในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวรสามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่หลายลักษณะช่วยประหยัดพื้นที่ทั้งก่อนและหลังการจัดเก็บ

Category: Tag: