Medium

เป็นชั้นสำหรับวางสินค้าขนาดกลาง จัดอยู่ประเภทเดียวกับ Selective Rack สามารถจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200-500 กิโลกรัม เหมาะสมกับคลังสินค้าที่ใช้แรงงานคนโดยไม่ต้องอาศัยพาเลทในการจัดเก็บสินค้า

Category: Tag: