Rack Support Building

เป็นการออกแบบคลังจัดเก็บสินค้าโดยใช้โครงสร้างชั้นวางสินค้า (Racking System) เป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคารเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับการก่อสร้างคลังเก็บสินค้าแบบทั่วฯไป มีความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม