Very Narrow Aisle (VNA) Rack

VNA Racking เป็นชั้นเก็บสินค้าแระเภทเดียวกับ Selective Rack แต่ลดความกว้างของช่องทางเดินรถลงเหลือ 1.5-2.0 เมตร ทำให้ได้พื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับระบบจัดเก็บ Selective Rack และนิยมใช้ความสูงใม่ต่ำกว่า 10-14 เมตร VNA Racking ทำงานกับประเภท Turret Truck หรือ VNA Truck