Longspan Shelf Support Mezzanine

Longspan shelf support mezzanine ได้รับการออกแบบเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าหนักขนาดกลางสำหรับวางสินค้าที่ไม่ต้องอาศัยพาเลท โครงสร้างชั้นวางสามารถต่อตัวในเเนวดิ่งได้สูงสุด 5 ชั้น ทำให้สามารถนำพื้นที่แนวดิ่งของคลังสินค้ามาใช้จัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงสร้างทางเดิน แผ่นพื้นทางเดิน ราวกันตก และบันไดสำหรับขึ้นลง แระมาณ 500-3,000 กก./ระดับชั้น เหมาะสำหรับคลังสินค้าขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง