Drive-In Rack

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกันและจำนวนมาก และลักษณะการเก็บคือ สินค้าที่เหมือนกันในระดับเดียวกันเป็นลักษณะการเก็บ First in Last out คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง

Category: Tag: